Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 21 2019

parismonamour
1307 a83e 500
parismonamour
Reposted fromFlau Flau viaikari ikari

November 19 2019

parismonamour
2012 629b 500
Reposted frommoai moai vianoticeable noticeable
parismonamour

November 17 2019

parismonamour
7212 642f 500
Reposted fromrisky risky viaKacSousse KacSousse
parismonamour
6156 9f07 500
Reposted fromsoftboi softboi viaKacSousse KacSousse
parismonamour
3505 df98 500
Reposted frommglistyporanek mglistyporanek viaKacSousse KacSousse
parismonamour
Zbyt często nie sięgamy po to, czego chcemy, tylko bierzemy to, co jest. Rozkładamy ręce i mówimy „tak wyszło”. Nie walczymy o lepszą pracę, nie naprawiamy związków – siadamy na dupie i narzekamy. Boimy się ryzyka, zmian, boimy się żyć, szukamy wiecznych wymówek. Czasem dobrze się wypierdolić, żeby potem wstać i być silniejszym. Zacząć żyć po swojemu.
— ..
Reposted fromlesnystworek lesnystworek viaKacSousse KacSousse
parismonamour
1432 667e
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaKacSousse KacSousse
parismonamour
parismonamour
2338 a0dd 500
Reposted fromcontigo contigo viaKacSousse KacSousse
parismonamour
parismonamour
9397 ab4a
Reposted fromupinthesky upinthesky viabodnarkaa bodnarkaa
parismonamour
2302 9964
Reposted fromsavatage savatage viabodnarkaa bodnarkaa
parismonamour
parismonamour
3082 abe3 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viabodnarkaa bodnarkaa
parismonamour
7495 afb1
Reposted fromsarazation sarazation viabodnarkaa bodnarkaa
parismonamour
4641 6429
Reposted fromkarahippie karahippie viabodnarkaa bodnarkaa
parismonamour
Reposted fromshakeme shakeme viabodnarkaa bodnarkaa
parismonamour
3474 04d2 500
Reposted frombodnarkaa bodnarkaa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl