Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 22 2019

parismonamour
Reposted fromjasminum jasminum viaaanisiowe aanisiowe
parismonamour
9189 27cc
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin
parismonamour
parismonamour
8269 c746
Reposted fromcalifornia-love california-love viaresort resort
parismonamour
2524 d97d 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viapannakies pannakies
parismonamour
5114 860f 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viabecomingjane becomingjane
parismonamour
parismonamour
4268 2edf 500
ul. Karmelicka
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viabluejane bluejane
parismonamour
2284 f78f 500

eliixur:

🌱

Reposted fromabsolem absolem viaaltopalto altopalto

February 18 2019

parismonamour
8103 1ee7
A couple admires the color and texture of Monet’s Water lilies at MoMA, New York
Reposted fromwsukience wsukience viabodnarkaa bodnarkaa
parismonamour
7675 49a3
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaKacSousse KacSousse
parismonamour
Jedną z najodważniejszych decyzji, jaką kiedykolwiek podejmiesz, będzie odrzucenie wszystkiego, co rani twoje serce i duszę.


— Brigitte Nicole
Reposted fromfreedomlover freedomlover viaKacSousse KacSousse
parismonamour
4667 97d0 500
Reposted frompwg pwg vianyan-nyan-nyan nyan-nyan-nyan

June 06 2018

parismonamour
4014 41ba 500
Reposted from1985 1985 viaKacSousse KacSousse

May 06 2018

parismonamour
Wiesz, z moją mamą zgadzam się w niewielu, bardzo niewielu sprawach, ale kiedyś powiedziała jedną niesłychanie mądrą rzecz: Jeśli dwoje ludzi ma być ze sobą, to stanie się tak niezależnie od wszystkiego. A jeśli gdzieś zapisane jest, że nie są dla siebie przeznaczeni, to cokolwiek by się robiło, prędzej czy później się taki związek rozpadnie. Wynika z tego, że nie powinniśmy próbować zawracać kijem Wisły, tylko czasem dać się porwać nurtowi wydarzeń. Co ma być, to będzie. Nie jesteśmy w stanie wszystkiego sobie w życiu ułożyć i zaplanować.
— Jakub Małecki
parismonamour
1276 bbae 500
Reposted fromDontJimiMe DontJimiMe viaohhmarigold ohhmarigold

April 22 2018

parismonamour
0300 96fc 500
Reposted fromseaweed seaweed viaohhmarigold ohhmarigold

April 20 2018

parismonamour
0444 c961 500
Reposted byBrainyHypothermia

April 03 2018

parismonamour
6554 3adf
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl