Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 18 2017

parismonamour
7625 baa9 500
Reposted fromteijakool teijakool viavogel vogel

July 17 2017

parismonamour
8286 6ea0
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vianoticeable noticeable
parismonamour
9628 1b81
Reposted fromkarahippie karahippie vianoticeable noticeable
parismonamour
Reposted fromnameherhope nameherhope viabirke birke
parismonamour
0198 26a6
"If I cannot dance, I shall die!" -Anna Pavlova
Reposted fromballet ballet viabirke birke
parismonamour
4963 f284
Reposted fromtfu tfu viamops mops
parismonamour
6560 93f4
Reposted fromczajnikq czajnikq viavaka vaka
6257 68ba 500
Reposted fromkniepuder kniepuder viakhal khal
parismonamour
8801 a555 500
Reposted frommodalna modalna viakhal khal
5250 e9af 500
Reposted fromidiod idiod viavogel vogel
5061 3bd3 500
Reposted frominkteller inkteller viawhizzkid whizzkid
parismonamour
4060 d40e
Reposted fromcarameltea carameltea viadusz dusz
5434 4515
Reposted fromsteak steak viadusz dusz
parismonamour
3737 b450 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viadusz dusz
3158 561d 500
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viadusz dusz
parismonamour
Reposted frombluuu bluuu viadusz dusz
8487 4849 500
Reposted fromtwice twice viadusz dusz
parismonamour
8962 9144
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viadusz dusz
parismonamour
Dopiero człowiek, przy którym przestajemy się bać i wstydzić swojej zwyczajności, niedoskonałości, bycia nie w formie, że nie stać mnie na coś, boję się, nie znoszę; dopiero możliwość pokazania takich rzeczy przy kimś, przy kim nie boimy się, że nas za to zostawi - buduje prawdziwą więź.
— Miller
Reposted fromsfeter sfeter viadusz dusz
parismonamour
“ Nie bądź dziewczyną, która chce chłopaka. Bądź kobietą, której chcą mężczyźni. ”
— meovv.soup.io
Reposted frommeovv meovv viadusz dusz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl