Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 05 2019

parismonamour
7993 3bcf 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viascorpix scorpix
parismonamour
Reposted fromFlau Flau viascorpix scorpix
parismonamour
Reposted fromweightless weightless viascorpix scorpix
2663 b80e 500
Reposted fromwestwood westwood viascorpix scorpix
parismonamour
Reposted fromheima heima viascorpix scorpix
parismonamour
Nie staraj się ratować czegoś, co Cię niszczy.
— już nigdy
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viascorpix scorpix
1024 0b87 500
Reposted fromerial erial viascorpix scorpix
parismonamour
Reposted frombruxa bruxa viascorpix scorpix
parismonamour
8127 b125
parismonamour
Niesłychanym komfortem w związku jest nie musieć kłamać.
— Jan Englert
6092 2725 500
Reposted fromunco unco viascorpix scorpix
2210 b682 500
Reposted fromunco unco vianieobecnosc nieobecnosc
6683 f392 500
Reposted fromunco unco vianieobecnosc nieobecnosc
parismonamour

Chciałabym takie okna!
Reposted fromgwiazdeczka gwiazdeczka vianieobecnosc nieobecnosc
1024 0b87 500
Reposted fromerial erial vianieobecnosc nieobecnosc
parismonamour
Reposted fromshakeme shakeme vianieobecnosc nieobecnosc
parismonamour
0295 5b79
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vianieobecnosc nieobecnosc
parismonamour
Reposted from1911 1911 vianieobecnosc nieobecnosc
parismonamour
parismonamour
Zawsze przestrzegałam zasady, by nigdy nie spędzać nawet pięciu minut z ludźmi, którzy nie chcą być ze mną. Dobrze też pamiętam przestrogę mojej Mamy, by nie przebywać z ludźmi, którzy psują nam charakter, wyzwalając naszą agresję. Takie znajomości są destrukcyjne, osłabiają, nic w zamian nie dając.
— Beata Tyszkiewicz
Reposted fromflorentyna florentyna vianieobecnosc nieobecnosc
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl