Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 03 2017

4301 c6a9 500
Reposted frommelanchujnia melanchujnia vianieobecnosc nieobecnosc
parismonamour
6990 6135
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viairmelin irmelin
parismonamour
9629 7b1f
Reposted fromretro-girl retro-girl viafellogen fellogen
parismonamour
9611 2079
West Bow / Victoria Street
Reposted frompuderzuckerwolken puderzuckerwolken
parismonamour
7967 f578
Reposted fromdiicap diicap viajojinthesun jojinthesun
parismonamour
4205 de45

awake-society:

“Mental Illness Recovery Series” book contains 100 true life stories of people all around the world battling daily with their mental disorders. It’s an inspirational book, that gives rise to the silenced truth of mental illness and the exhausting, but noble journey of recovery.

🌎📖 Where to buy it :) = http://awakesociety.com/mental-illness-recovery-book/ 📖🌎
_____________________________

Tell me why you love the book via email mlgaston1@gmail.com with the subject: BOOK REVIEW..

Thank You 🌟

Reposted fromdivi divi viainspirations inspirations
parismonamour
2179 5c5a 500
Reposted fromkaiee kaiee viagaypreacher gaypreacher
parismonamour
9447 1cc7 500
Reposted fromkaiee kaiee viagaypreacher gaypreacher
parismonamour
Mężczyzna, który jest ci przeznaczonym, przyjdzie do ciebie bez żadnej magii.
(...)Przyjdzie i zostanie, choćbyś próbowała go odpędzić po tysiąckroć. Zaś taki,którego musisz siłą przywoływać, z pewnością nie jest tym twoim. Więc przyzywanie go nie przyniesie ci szczęścia, jeno ból.
— Magdalena Kozak
Reposted from15kwietnia 15kwietnia viacoffeegood coffeegood
parismonamour
3439 3518 500
Reposted frommartynkowa martynkowa viaohhmarigold ohhmarigold
parismonamour
6768 e419 500
Reposted fromczapajew czapajew viaohhmarigold ohhmarigold
parismonamour

nikt nie może Cię uratować, tylko

Ty sam

a wart jesteś uratowania.

niełatwo będzie zwyciężyć w Twojej wojnie

ale jeśli w ogóle coś warto wygrać

to właśnie ją.

— Bukowski.
Reposted fromataliaboo ataliaboo viaonlythebrave onlythebrave
parismonamour
Twoja wartość nie zmniejsza się dlatego, że ktoś nie potrafi jej w Tobie dostrzec.
parismonamour
9515 f3dd 500
z cyklu: ja i związki 

October 27 2017

parismonamour
4567 bf8c 500
Reposted fromczajnikq czajnikq viajointskurwysyn jointskurwysyn
2725 85ad 500
Reposted fromboo-cross-out boo-cross-out vianoticeable noticeable
parismonamour
6735 dab1
Reposted fromnyaako nyaako viasouxie souxie
3713 b157
Reposted fromAmericanlover Americanlover viadobby dobby
parismonamour
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl